Team Diagnose Vragenlijst

Introductie

De Team Diagnose Vragenlijst (TDV) is een zelfbeoordelingsinstrument voor teams. De TDV is door teams zelfstandig toe te passen. Het invullen kost ongeveer 10 minuten. De uitslag geeft aan op welke punten het teamfunktioneren verbeterd kan worden. De afname kan online en na invulling door het laatste teamlid wordt een rapport gegenereerd dat u wordt gemaild. Bij een herhaalde meting wordt de verandering in beeld gebracht.

Wat meet de vragenlijst: Taak, R)elaties en Procedures

Voor wie is de vragenlijst bedoeld?

Wat levert de vragenlijst op?

Hoe meet de vragenlijst?

Hoe moet de vragenlijst worden afgenomen?

Wat meet de vragenlijst

(T)aak, (R)elaties en (P)rocedures

De taak van een team is om doelmatig en doeltreffend met elkaar te overleggen en aan een bepaald doel te werken. Dat gaat het gemakkelijkst als de onderlinge verhoudingen goed en openlijk bespreekbaar zijn. Het maken van afspraken en het treffen van regelingen rond die samenwerking kosten tijd en energie. Het is goed om daarbij procedures af te spreken. Het hanteren van procedures bevordert de taakgerichtheid en de onderlinge relaties. Deze procedures kunnen betrekking hebben op de taak (bijv. procedures van patiƫnten-bespreking of besluitvormingsprocedures). Zij kunnen ook betrekking hebben op de onderlinge verhoudingen binnen het team (bijv. feedback-procedures).
In de praktijk wordt gevonden dat de drie concepten R(elatie), T(aak) en P(rocedure) samen een continuüm vormen. Dit continuüm is de kwaliteit van teamfunctioneren en wordt in de TDV uitgedrukt in de teamstatus. De teamstatus kan slecht, matig, redelijk en goed zijn.
In de TDV wordt het teamfunctioneren ten aanzien van R, T en P bepaald aan de hand van 10 aspecten. Deze zijn:

  • formuleren van teamdoelen
  • bijdragen van teamleden aan de vergadering
  • luisteren naar elkaar
  • creativiteit
  • meningsverschillen
  • leiderschap (ruimer dan voorzitterschap op zich)
  • het nemen van beslissingen
  • evaluatie
  • het geven van feedback
  • perceptie van elkaar(s werkgebied)

We gaan er vanuit dat een goed team op alle voorgenoemde 10 aspecten goed moet functioneren.

Voor wie is de vragenlijst bedoeld?

De vragenlijst is ontwikkeld voor mensen in de eerstelijn(gezondheids)zorg, zoals huisartsen, (leidinggevende) gezinsverzorgenden, maatschappelijk werkenden en wijkverpleegkundigen. De vragenlijst is echter niet specifiek ontwikkeld voor deze groepen. Ook andersoortige teams kunnen de vragenlijst gebruiken om hun functioneren te evalueren, dus zowel mono- als multidisciplinaire teams, binnen en buiten de gezondheidszorg. De teamgrootte is daarbij niet van belang. De kwaliteit van het teamfunktioneren wordt gezien als goed meetbaar in allerlei soorten teams, los van het doel van samenwerken.

Wat levert de vragenlijst op?

De vragenlijst beschrijft de stand van zaken in een team en beoogt diagnostisch, procesbevorderend en evaluerend te zijn. Met behulp van grafieken wordt een overzichtelijk beeld gegeven van de kwaliteit van het teamfunktioneren, eventueel afgezet tegen een normgroep.
De verwerkte scores geven een diagnose van het teamfunctioneren. Bij de verwerking wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de informatie die in de scores zit vervat. Aan de hand van die items, waarop men afwijkend van een normgroep gescoord heeft, kan men aangrijpingspunten vinden om het teamfunctioneren te verbeteren of stagnaties in het teamfunktioneren op het spoor te komen. Dit is de procesbevorderende functie. Evaluerend is de vragenlijst tenslotte, wanneer na bespreken van de uitslag van de TDV in het team en het op grond daarvan vaststellen van een of meer doelen om aan te werken, de vragenlijst opnieuw na een bepaalde termijn aan het team wordt voorgelegd.

Hoe meet de vragenlijst?

Als in een team de onderlinge relaties niet negatief zijn, wil dat nog niet zeggen dat deze onderling goed zijn. Daarom worden T, R en P elk geoperationaliseerd in een negatief en een positief geformuleerde stelling. Bij iedere stelling wordt gevraagd in welke mate deze van toepassing is op het team.
De uitkomst van de vragenlijst is gebaseerd op de uitspraken van de teamleden over voorgenoemde tien aspecten. Bij elk aspect zijn zes stellingen voorgelegd, waarvan drie positief en drie negatief zijn geformuleerd. Samen levert dit 6 subschalen op, met in totaal 60 stellingen, waarmee de kwaliteit van het teamfunktioneren gemeten wordt.

Hoe moet de vragenlijst worden afgenomen?

De vragenlijst kan schriftelijk en digitaal, individueel en groepsgewijs (bijvoorbeeld tijdens een teamvergadering) worden afgenomen. Het is de bedoeling dat de teamleden elkaar niet raadplegen tijdens de invulling en dat anoniem invullen, indien gewenst, mogelijk is. Vraag vrijblijvend een prijsopgave op.

TDV inzien

Stuur een e-mail (zie contact in het linkermenu) en ik stuur u een deel van de TDV.

Geplaatst door .