Wat is mijn gedachte erachter?

Inleiding voor de artikelen op blogspot.com

Bij hoe een mens aankijkt tegen spiritualiteit speelt psychologie een grote rol. Wat we zien spiegelt in eerste en laatste instantie iets over onszelf. Wat ik zie en opschrijf zegt dus vooral iets over mijzelf. Ik kies er bewust voor om de onderwerpen op mijn blogspots zoveel mogelijk vanuit meerdere gezichtspunten te beschrijven en naast mijn visie citaten van anderen te betrekken.

In mijn ogen zijn we allemaal (mens en dier) "intrinsiek" evenwaardig in ons recht op bestaan, oftewel iedereen heeft een intrinsieke recht op vrijheid. De gedachte heb ik uitgewerkt op drie blogspots:

  1. psychologie-nu.blogspot.com;
  2. dierenrechten.blogspot.com;
  3. wehebbenallebeigelijk.blogspot.com.

In dit artikel de gedachte (filosofie) achter de artikelen op psychologie-nu.blogspot.com.

Er zijn twee ongrijpbare zaken die iedereen graag goed geregeld wil zien in het leven: we willen allemaal de kwaliteit van liefde en vrijheid ervaren.

Balans

Het liefst willen we liefde en vrijheid in balans. Uit balans, bijvoorbeeld te veel (strak) in verbinding, voelt als onvrij en te veel vrijheid hebben kan als te weinig verbonden voelen. De kwaliteit van het leven wordt het beste ervaren bij een balans die niet te rigide bijgestuurd hoeft te worden.

Het belang van een balans tussen liefde en vrijheid wordt besproken in:

Zonder liefde geen vrijheid en zonder vrijheid geen liefde.

De balans tussen vrijheid en liefde, oftewel tussen autonomie en verbinding, is ook de basis voor respect. Respect betoon je naar anderen wanneer je laat zien dat je betrokken bent bij de ander en weet waar iemands grenzen liggen en die niet overschrijdt. Dit spanningsveld wordt besproken in:

Nabijheid en afstand houden

en:

Van abstracte potentie naar concrete vrijheid en liefde.

Omdenken

Twee zaken tegelijk in het oog houden lijkt vermoeiend, maar met enige oefening bespaart het juist in het geval van respect veel tijd en moeite. Ook het zoeken naar één waarheid kan gestopt worden met het inzicht dat er vaak twee waarheden naast elkaar bestaan en dat je niet hoeft te kiezen welke van de twee opties beter (meer waar) is. In plaats van dat je of-of denkt, dat wil zeggen dat je een keuze probeert te maken tussen optie 1 als waarheid of optie 2 als waarheid kun je ook kijken vanuit welk hoger standpunt beide waar kunnen zijn. Dat wordt besproken in:

Wat is en-en denken?

We spreken over (een balans in) ons doen en laten, maar beoordelen elkaar alleen op "het doen". Dat is wat we zien. Er is te weinig aandacht voor "het laten". Een vorm van zinvol en-en denken is "het positieve" evenwaardig waarderen als "het negatieve". Het negatieve in de betekenis van wu wei: doen door niet te doen; niet in de betekenis van negatief doen of apathisch niets doen, maar in de betekenis van het juiste doen zonder je druk te maken over het resultaat. Voor wie kan aanvoelen wat daarvan de zin is, is deze reeks van artikelen mogelijk van belang.

Het positieve van het negatieve; ik benader iets ongrijpbaars via apofatisch denken: via wat het niet is, zichtbaar(der) maken wat het wel is.

Evenwaardige waarden in balans en beweging (Taoïsme).

De onderschatting van de dooddoener.

Wat je ziet in en van een ander zegt vaak meer over jezelf dan van de ander. Wanneer weet je echt (zeker) dat je met de ander in contact staat en niet met een projectie van jezelf?

Die vraag is vooral van belang voor (jonge) mensen die willen weten wat de waarde (veiligheid) is van de verbinding die ze aangaan. Artikelen die over deze (on)zekerheid gaan zijn:

Het verschil tussen liefde en verliefdheid;

Hoe herken je ware liefde?

Eenheid

Wie zoekt naar de eenheid tussen individuen in zijn leven komt in spirituele en filosofische zin al snel terecht op het terrein van de nondualiteit. Er is een zeer lange geschiedenis in het menselijk denken over de aard van de eenheid achter de realiteit. Guru’s en Oosterse wijzen komen vaak met voor ons westerlingen paradoxale uitspraken over de aard van realiteit. We luisteren vaak naar hen vanuit de wens om er beter van te worden, maar ieder antwoord lijkt ons te ontmoedigen. En dat is in zekere zin logisch, want wie ervaart nu eenheid wanneer hij zich wil beter wil voelen dan een ander?

Dat ogenschijnlijk zinloze proces wordt besproken in deze artikelen.

Waarom spiritualiteit?

Het leven als een processie en dans: drie stappen vooruit en twee achteruit.

Geloofsbelijdenis voor een liefdevolle paradox.

Kortom, voor wie niet te veel pretenties heeft en bereid is in evenwaardigheid te leven, kan het leven een (dans)feest zijn.

Voor wie een andere insteek zoekt naar mijn artikelen, zijn de labels mogelijk een goede ingang.

Competitie

Geplaatst door .

Privacy verklaring.