Wat kun je doen wanneer je jouw emoties niet meer in bedwang hebt?

Wanneer je je emoties niet meer in bedwang hebt, kan het moeilijk zijn om op een effectieve manier te communiceren of om situaties te hanteren. Hier zijn enkele stappen die je kunt nemen om je emoties te beheersen wanneer ze hoog oplopen.

  • Ademhalingsoefeningen. Probeer diep adem te halen en langzaam uit te ademen. Dit kan helpen om je hartslag te verlagen en je rustiger te voelen.
  • Fysieke activiteit. Als je merkt dat je emoties te hoog oplopen, kun je proberen om fysieke activiteit te ondernemen om wat stoom af te blazen. Dit kan bijvoorbeeld zijn door te gaan sporten, wandelen, of yoga te doen.
  • Afstand nemen. Neem even afstand van de situatie die je emoties triggert. Ga naar een rustige plek en neem de tijd om te kalmeren voordat je terugkomt op de situatie.
  • Zoek steun. Praat met iemand die je vertrouwt en die je kan helpen om je emoties te uiten en te beheersen. Dit kan een vriend, familielid of een professional zijn.
  • Schrijf het op. Schrijf je emoties en gedachten op papier. Dit kan helpen om je gedachten en gevoelens beter te begrijpen en ze te verwerken.
  • Mindfulness. Probeer mindfulness-oefeningen te doen. Dit kan je helpen om in het moment te blijven en je emoties te observeren zonder erop te reageren.
  • Therapie. Als je merkt dat je regelmatig moeite hebt om je emoties onder controle te houden, kan therapie helpen. Een therapeut kan je helpen om beter te begrijpen waarom je zo emotioneel reageert en je helpen om effectieve manieren te vinden om met deze emoties om te gaan.

Onthoud dat het beheersen van emoties niet altijd makkelijk is en dat het tijd kost om nieuwe vaardigheden te leren. Het belangrijkste is om niet op te geven en hulp te zoeken wanneer dat nodig is.

Boeken

Emoties worden vaak gezien als irrationele, onbewuste krachten waar we weinig inzicht in en controle over hebben. In De zin en onzin van emoties beargumenteert Agneta Fischer dat emoties veel rationeler zijn dan we vaak denken. Emoties zijn zinvol en geven ons inzicht in wat onze doelen en motieven zijn.
In dit boek worden op basis van inzichten uit recent wetenschappelijk onderzoek allerlei aspecten van ons emotioneel functioneren beschreven, zoals emotieregulatie, de rol van emoties in beslissingen, emotionele besmetting en man-vrouwverschillen in emoties. Hierbij wordt ook afgerekend met verschillende populaire opvattingen, zoals het idee dat vrouwen emotioneler zijn dan mannen, het idee dat emoties oncontroleerbaar zijn, intuitief genomen besluiten beter zijn dan weloverwogen en dat het helpt om je hart te luchten.
bol.com review
De Amerikaanse filosofe Martha Nussbaum verdedigt in al haar werk de opvatting dat ethische reflectie in dienst moet staan van onze alledaagse pogingen 'goed te leven'. Ethische reflectie kan daarom niet volstaan met liet formuleren van algemene, abstracte morele principes. Nog belangrijker is dat we leren wat die algemene principes in concrete situaties betekenen. In dit subtiele proces van morele perceptie en oordeelsvorming spelen naast de ratio de emoties een rijke rol. Om die reden zijn volgens Nussbaum niet alleen filosofische, maar ook literaire werken van groot belang voor de scholing van het morele oordeelsvermogen. In haar werk onderzoekt zij' welke bijdrage filosofen, Griekse tragedie schrijvers en twintigste-eeuwse romanschrijvers aan onze morele vorming leveren.
Op zoek naar heelheid, naar een nieuw evenwicht tussen 'broeder ratio´ en 'zuster emotie´, merken we hoezeer onze gevoelskant eeuwenlang is achtergesteld. We kennen vaak slechts twee manieren om met onze emoties om te gaan: beheersen of afreageren. In dit boek beschrijft Riet Okken een derde weg, die van gezond emotioneel beheer. Het is niet een zoveelste vorm van therapie, maar een leefwijze.

Op een voor ieder toegankelijke manier wordt een concrete weg gewezen hoe we ons kunnen bevrijden van onder andere depressie, jaloezie, burn-out, schaamte, verslaving en schuldgevoel door bewustwording, expressie en verwerking van de onderliggende emoties.

Want als we de poel van stilstaand water in beweging brengen en de stroom van emoties liefdevol toelaten, brengt zijn bevrijdende kracht ons bij de realisatie van zielskwaliteiten waar alle religies en geestelijke stromingen naar verwijzen: vreugde, vrijheid, vertrouwen, creativiteit, vitaliteit en volheid van leven.

In dit complete werkboek bundelt Riet Okken haar rijke kennis en jarenlange ervaring als psychotherapeute en godsdienstpsychologe. Het bevat vele praktische 'case stories´ en een degelijke theoretische onderbouwing.

Een overzicht van onderzoek en theorie

Nederlands wetenschapper Nico Frijda, werkzaam in Amerika, schreef standaardwerk over emoties: wat is hun (on)nut en wat zijn emoties eigenlijk?

Nooit meer overmand door je gevoelens. Volgens Scott Spradlin zijn emoties niet alleen gevoelservaringen, maar ook gedachten en gedragsneigingen. U kunt het beste hiermee omgaan door aandachtsgerichtheid te beoefenen.

Het boek bevat praktische oefeningen gebaseerd op dialectische gedragstherapie.

De mens wordt in zijn leven in veel gevallen gestuurd en beïnvloed door emoties. Veel mensen zijn zich echter niet bewust hoe ver de invloed van emoties gaat op het welbevinden van het dagelijks leven. De auteur probeert met dit boek in kaart te brengen hoe emoties zich ontwikkelen en welke vormen zij aan kunnen nemen. In het eerste deel van het boek wordt een emotioneel landschap aangegeven. Hierin worden de verschillende emoties en hun nuances aangegeven. Het eerste deel richt zich met name op de invloed van eerdere ervaringen. In het tweede deel van het boek wil de auteur een aanzet geven om toekomstige ervaringen te plaatsen en te benaderen. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal opdrachten die de lezer aanzetten tot zelfonderzoek en introspectie. Verschillende theoretische inzichten worden geïllustreerd aan de hand van praktijkschetsen, die de inhoud erg makkelijk toegankelijk maken. Een interessant boek voor een ieder die geinteresseerd is in de relatie tussen emoties en de manier waarop mensen hun leven interpreteren en inrichten.
Heftige emoties en nare gedachten kunnen ons leven beheersen wanneer we niet weten waar ze vandaan komen, wat we ermee aan moeten en hoe we ons ervan kunnen bevrijden. Louter overleven en vermijden, angsten en conflicten zijn het gevolg. Dat is onnodig, omdat veel van deze gevoelens en gedachten op illusies berusten. Illusies waardoor we niet meer constructief kunnen omgaan met wat op onze weg komt, en niet werkelijk van het leven kunnen genieten.

In het vervolg op het succesvolle De herontdekking van het ware zelf schetst Ingeborg Bosch treffend en herkenbaar hoe ons leven, zonder dat we ons daarvan bewust zijn, wordt beheerst door illusies waarmee we pijnlijke gevoelsn uit onze kindertijd verdringen. Hoe nuttig deze onbewuste overlevingsstrategiën ook kunnen zijn voor een kind, voor de volwassene werken ze voornamelijk destructief. Het gevolg is dat we meer lijden dan nodig is.

Aan de hand van duidelijke voorbeelden legt Bosch uit hoe we aan dit illusoire lijden kunnen ontsnappen. Ze geeft de lezer een sleutel om zich te bevrijden uit de doolhof van soms overweldigende en dikwijls onbegrepen emoties en gedachten, die een belemmering vormen voor emotionele harmonie.

Mensen, jong of volwassen, met autisme hebben moeite om gevoelsuitingen te herkennen en te begrijpen. Autisme is vaak onderzocht en veel bestudeerd, meestal vanuit een cognitieve visie. De auteur (gezinspedagoog en als autismedeskundige werkzaam bij de Vlaamse Dienst Autisme) legt in zijn boek meer nadruk op het affectieve vlak. In korte hoofdstukken over respectievelijk expressie, herkenning, begrijpen, inleven, leren en communiceren bespreekt de auteur onderzoek, experimenten en kleine voorbeelden van autisme en autistisch gedrag. Een enkele keer geeft hij praktische tips voor de omgang met autistische mensen. In het hoofdstuk 'Praten' gaat het over de vraag hoe je kunt communiceren met mensen met autisme. Ook hier veel praktische informatie. Tot slot pleit de auteur ook voor meer inlevingsvermogen bij dienstverleners, ouders en andere specialisten. Het boek heeft een extra omslag, waardoor de lezer 'een kleine inspanning' moet leveren om 'het gesloten boek' van het autisme te openen.
Echelon is een stichting die materiaal ontwikkelt en uitgeeft op het gebied van levensbeschouwelijke communicatie. In deze uitgave is er, in de vorm van een reeks dramalessen voor de middenbouw van de basisschool, aandacht voor emoties, emotionele ontwikkeling, het leren zien en voelen van emoties bij jezelf en bij anderen. De setting van de dramales wordt hier gebruikt om kinderen bepaalde emoties te laten (leren) ervaren en hanteren, waarbij er specifiek aandacht is voor de gevoelens 'blij' - 'bang' - 'boos' en 'verdriet'. De lessencyclus is zo opgezet dat er telkens drie lessen geweven worden rond een type gevoel; bijvoorbeeld: Blij in een toneelrol; Blij in het dagelijks leven; Blij en eigen ervaringen. De inhoud, opzet en onderbouwing van de informatie zijn heel duidelijk en nodigen uit om er meteen in de eigen praktijk (op school en thuis) mee aan de slag te gaan. Informatie wordt afgewisseld met werkbladen voor kinderen en zwartwitfoto's die gemaakt zijn tijdens oefensituaties. De auteurs/samenstellers hebben zowel ervaring in het opzetten van en publiceren over lessen drama voor als in het werken met basisschoolkinderen. Deze uitgave is heel erg actueel en bruikbaar in veel leef- en leersituaties van basisscholen, kinderopvang, buurt- en clubhuiswerk en thuissituaties.

Kijk op emoties, geschreven onder redactie van deskundigen verbonden aan de afdeling ontwikkelingspsychologie en pedagogiek van de universiteit van Amsterdam, bevat een serie artikelen over de endoge en exogene factoren die van invloed zijn op de emotionele en morele ontwikkeling van kinderen en jeugdigen en de problemen die tot afwijkend gedrag leiden. Vanuit theoretisch perspectief en een breed scala van recente onderzoeken spreekt men onder andere over de relatie tussen emotie en cognitie, de mentale strategieen, de neurologische en biochemische activiteiten, sociale cognitie en het geweten. Een diversiteit van probleemgedrag bij kinderen van verschillend cognitief niveau wordt belicht vanuit de relatie van het kind met zijn omgeving, het gezin, school, de buurt en de hulpverlening. De artikelen geven de lezer, studenten en hulpverleners, een breed overzicht van recente bevindingen en informatie zoals demografische gegevens, nieuwe inzichten en suggesties voor verder onderzoek, waarbij ook aandacht besteed wordt aan de maatschappelijke context.

Waar mensen zijn, zijn emoties. Ook op de werkplek.

Dit boek gaat over de 'Rationele Effectiviteits Training' (RET), een veel gebruikte methode om beter om te gaan met werksituaties die stress, slechte sociale contacten en ergernis veroorzaken. Spanning en stress hebben maar voor een deel te maken met invloeden van buitenaf; een groot deel van de narigheid veroorzaken we zelf.

De RET-methode leert u greep te krijgen op deze niet-productieve emoties; emoties die niet alleen stress veroorzaken, maar er ook toe leiden dat u minder presteert dan u kunt.

Economen zijn geneigd de mens als een rationeel wezen te zien. Maar wie om zich heen kijkt, ziet verschijnselen die moeilijk te rijmen zijn met het uitgangspunt van de rationele mens: beleggers vertonen kuddegedrag dat in hun nadeel werkt en vrouwen hebben een achterstand op de arbeidsmarkt die niet valt te verklaren uit hun capaciteiten. In het boek Geld en gevoel: Over emoties, economie en ethiek gebruikt Henriëtte Prast inzichten uit de psychologische wetenschap om dit soort verschijnselen te verklaren.
Maar de relatie tussen emoties en economie is geen eenrichtingsverkeer. Keuzes in ons gevoelsleven en zelfs in onze ethiek worden soms beïnvloed door economische afwegingen. Het geven van een diamanten verlovingsring bijvoorbeeld, een traditie waaraan wij nu een romantische betekenis toekennen, kent een puur economische grondslag.

Wat zouden filosofen te zeggen kunnen hebben over emoties? Emoties zijn hoogstpersoonlijke aangelegenheden, waarvan de betrokkene zelf al weinig snapt. Het is toch niet de taak van een filosoof om raadselachtige zielenroerselen op te kloppen? Toch roepen emoties filosofische problemen op, waarvan Frans Jacobs er in dit boek twaalf bespreekt, telkens met behulp van voorbeelden uit het volle leven. Hij begint met liefde en komt uit bij jubeling, via jaloezie, apathie, vreugde, droefheid, (on)tevredenheid, trots, verveling, nostalgie, ontroering en vervreemding.

Juist van het gevoelsleven begrijpen wij nog maar bitter weinig. Natuurlijk, op ieder terrein staan er nog moeilijke vragen open, maar als het om gevoelens gaat, brengen reeds de meest eenvoudige vragen ons in verlegenheid.

Waarom bijten we mensen die we graag mogen? Waarom kwispelen honden met hun staart? Waarom spinnen katten? Waarom zijn we verlegen en waarom doet verlegenheid ons blozen?

De eerste editie van The Expression of Emotions in Man and Animals werd bij verschijning in 1872 direct een bestseller. Het vormt nog steeds de basis voor onderzoek naar gelaatsuitdrukkingen en het emotionele leven van mensen en dieren. Dit boek herinnert ons eraan dat Darwin niet alleen de meest invloedrijke negentiende-eeuwse denker was, maar ook een voortreffelijk stilist.

De auteur onderzocht emoties in verschillende culturen en doet verslag van dit onderzoek. Vervolgens behandelt hij vragen als: waarom worden mensen emotioneel, is het mogelijk om een specifieke trigger (emotie-uitlokkende gebeurtenis/situatie) uit te wissen, hoe zijn emotionele reacties gestructureerd en hoe kunnen we onze emoties begrijpen en hanteren. Ook beschrijft hij verdriet, ondraaglijk lijden, woede, verrassing, vrees, afschuw, minachting en plezier. Hij gaat in op de uitlokkers van deze emoties, de functie ervan en hoe ze betrokken zijn bij psychische stoornissen. Door middel van oefeningen kunnen de lezers zich bewust worden van de bij de emotie betrokken lichamelijke sensaties.

Damasio's stelling is dat emoties manifestaties zijn van lichamelijke reacties op gebeurtenissen binnen en buiten het lichaam. Met spannende casestudies toont hij aan dat zulke emoties automatisch gepaard gaan met gevoelens, vrolijke, verdrietige of welke aan ook. De auteur laat vervolgens zien dat deze eenheid van lichaam en geest ons in het leven houdt, en ook zorgt voor onze culturele prestaties. Waar Damasio in De vergissing van Descartes afrekende met Descartes' scheiding tussen lichaam en geest, komt hij in dit boek tot de verassende ontdekking dat Spinoza beide weer verenigde en intuïtief de belangrijke rol van emoties vermoedde in het overleven van de menselijke soort en in cultuur.
Thematische geselecteerde compilatie van teksten van de Indiase levensleraar Osho over de drie hoofdemoties woede, jaloezie en angst. Net als in het recente 'Moed als wijsheid' is de voornaamste insteek dat men de bovenstaande emoties onbevooroordeeld moet bezien, er begripvol contact mee maken en ze zo overstijgen. De drie hoofdstukken over de emoties - met de samenhang tussen woede en verdriet, pijn en jaloezie of angst en eenzaamheid - worden ingeleid door een hoofdstuk over 'wat zijn emoties?' waarin de verbinding tussen emoties en sentimentaliteit, alsmede de onderdrukking en beheersing van emoties worden behandeld. Stilistisch is hier het hapklaar presenteren van een tekstblok per pagina de norm, waarbij in vele vormen de illustratie van een wegvliegende meeuw (als het nogal afgekloven symbool voor vrijheid/zuiverheid?) is gebruikt. Deze publicatie voegt vanwege zijn opzet niets wezenlijks toe aan wat er reeds verschenen is; vooral de afsluitende oefeningen ter transformatie van de besproken emoties (zoals Osho's beroemde dynamische meditatie met betrekking tot woede) zijn echter de moeite waard.
Geplaatst door .